Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal

Spółdzielnia działa na terenie osiedla Centrum E w dzielnicy Krakowa Nowej Hucie. Osiedle, zaprojektowane przez dr. arch. Romuald Loeglera, powstało w latach 1988 - 1995, zaś jego architektura reprezentuje styl postmodernistyczny. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Centralnego, od południa sąsiaduje z Łąkami Nowohuckimi, zaś od zachodu z Nowohuckim Centrum Kultury.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”
31-934 Kraków os. Centrum E 16/1
NIP 675-000-70-50
Tel. 12 643-19-91, 12 644-07-59

Kraków 23.08.2018 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” na żądanie grupy Członków Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie § 91 ust.1, § 92 ust.1 i § 104 ust.1 pkt.2 Statutu Spółdzielni. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10.09.2018r (tj.poniedziałek ) o godz. 17:00 w Klubie Technika Naczelnej Organizacji Technicznej Kraków – Nowa Huta , os. Centrum C budynek nr 10b ( strona południowa, parter ).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD.

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz , Asesor.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 3. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i ilości obecnych członków oraz odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych doreprezentowania oraz głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 6. Przedstawienie opinii prawnej Radcy Prawnego w przedmiocie zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu – podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o : „Uchylenie Uchwały nr 164/08/2003 r. z dnia 14.08.2003 roku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w budynku nr 18 w os. Centrum E” – podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o : „zobowiązanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” do ponownego rozliczenia budowy budynku nr 18 w os. Centrum E zgodnie z faktycznymi poniesionymi kosztami przez Członków Spółdzielni, lokatorów budynku nr 18 i Spółdzielnię Mieszkaniową „Budostal” – podjęcie uchwały.
 10. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni będą wyłożone do wglądu, zgodnie ze Statutem, na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia następujące materiały:

a) projekty uchwał
b) opinia Radcy Prawnego
c) Uchwała nr 164/08/2003r. z dnia 14.08.2003 r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w budynku nr 18 w os. CentrumE.

Uwaga

Odnośnie zasadności zwołania Walnego Zgromadzenia została przygotowana opinia prawna Kancelarii Prawnej „Madejski, Sasiński, Starowicz” w której zamieszczone zostały następujące uwagi :

 1. Walne Zgromadzenie nie jest organem kompetentnym do podejmowania uchwal objętych wnioskiem.
 2. Podjęte w w/w sprawach uchwały będą nieważne z mocy prawa a ich nieważność będzie uwzględniona przez wszystkie Sądy i Urzędy w każdym czasie.
 3. Z uwagi na upływ czasu i przedawnienie roszczeń dokonanie korekty rozliczeń -realizacja uchwal Walnego Zgromadzenia jeżeli byłyby pozytywne, zaprzeczałyby interesowi Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Zarząd jednocześnie informuje, że w przedmiocie spraw objętych niniejszym wnioskiem ( dwa lokale użytkowe w budynku E18 ) odbyło się glosowanie na Walnym Zgromadzeniu w 2015 roku. Uchwała nie uzyskała akceptacji Walnego Zgromadzenia. Pełna treść opinii prawnej jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy o zapoznanie się z treścią opinii prawnej znajdującej się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej i świadome podjęcie decyzji. 

Informacje dla mieszkańców


Sprawy członkowskie

W związku z wejściem z dniem 9 września 2017 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali staja się z mocy prawa Członkami Spółdzielni.

Osoby posiadające odrębną własność do lokalu mają prawo do bycia Członkiem Spółdzielni, jednak w ich przypadku wymagane jest zadeklarowanie chęci zostania Członkiem Spółdzielni.

Zmiany przepisów znoszą obowiązek wpłaty udziałów i wpisowego. Przyjęcie w poczet Członków Spółdzielni odbywa się bez opłat.


Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Wywóz rzeczy nietypowych odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca.


"Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”
ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
na kompleksową obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej wybrano ofertę
Madejski, Sasiński, Starowicz Radcowie Prawni Sp.P. ul. Żółkiewskiego 24/10,31-539 Kraków."


Referendum wykupu gruntu

1. Plik PDF

2. Plik PDF

 


Rada Nadzorcza pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 - 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" 31-934 Kraków os. Centrum E 16/1  

Brak wpisów