Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal

Spółdzielnia działa na terenie osiedla Centrum E w dzielnicy Krakowa Nowej Hucie. Osiedle, zaprojektowane przez dr. arch. Romuald Loeglera, powstało w latach 1988 - 1995, zaś jego architektura reprezentuje styl postmodernistyczny. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Centralnego, od południa sąsiaduje z Łąkami Nowohuckimi, zaś od zachodu z Nowohuckim Centrum Kultury.


Kraków, 23.05.2019 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”
31-934 Kraków os. Centrum E 16/1
NIP 675-000-70-50
Tel. 12 643-19-91, 12 644-07-59


Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” zawiadamia, na podstawie § 91 ust.1, § 92 ust.1 i § 104 ust.1 pkt.2 Statutu Spółdzielni, o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w dniu 17.06.2019r. (tj. poniedziałek ) o godz. 17:00 , które odbędzie się w Klubie Technika Naczelnej Organizacji Technicznej Kraków – Nowa Huta , os. Centrum C budynek nr 10b ( strona południowa, parter ).

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz , Asesor.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.
 3. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i ilości obecnych członków oraz odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych do reprezentowania oraz głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 oraz opinią biegłego rewidenta - dyskusja.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2018r. do maja 2019r.
  a) dyskusja,
  b) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał o:
  a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu,
  b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok obrachunkowy.
 10. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
 11. Podział wyniku finansowego SM „Budostal” – podjęcie uchwały.
 12. Wybory do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały. a) zgłaszanie kandydatur
  b) przedstawienie prze Komisję Wyborczą listy kandydatów,
  c) głosowanie,
  d) sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
  e) ogłoszenie wyników wyboru
 13. Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z uwzględnieniem uwag lustratora – podjęcie uchwały.
 14. Delegata, na Zjazd Delegatów Spółdzielni Zrzeszonych w RZRSM w Krakowie w oparciu o §22 Statutu Związku, na okres 4 – letni – podjęcie uchwały.Wybór
 15. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia w dniu 18.06.2018 roku.
 16. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
 17. Dyskusja nad bieżącymi sprawami.
 18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni będą wyłożone do wglądu, zgodnie ze Statutem, na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia następujące materiały:

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018r.
b) projekty uchwał 

Informacje dla mieszkańców


Sprawy członkowskie

W związku z wejściem z dniem 9 września 2017 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali staja się z mocy prawa Członkami Spółdzielni.

Osoby posiadające odrębną własność do lokalu mają prawo do bycia Członkiem Spółdzielni, jednak w ich przypadku wymagane jest zadeklarowanie chęci zostania Członkiem Spółdzielni.

Zmiany przepisów znoszą obowiązek wpłaty udziałów i wpisowego. Przyjęcie w poczet Członków Spółdzielni odbywa się bez opłat.


Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Wywóz rzeczy nietypowych odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca: 08.02.2019r., 08.03.2019r., 12.04.2019r., 10.05.2019r., 14.06.2019r., 12.07.2019r., 09.08.2019r., 13.09.2019r., 11.10.2019r., 08.11.2019r., 13.12.2019r.


"Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”
ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
na kompleksową obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej wybrano ofertę
Madejski, Sasiński, Starowicz Radcowie Prawni Sp.P. ul. Żółkiewskiego 24/10,31-539 Kraków."


Referendum wykupu gruntu

1. Plik PDF

2. Plik PDF

 


Rada Nadzorcza pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 - 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" 31-934 Kraków os. Centrum E 16/1  

Brak wpisów